#دیوانه و دلبسته #اقبال #خودت باش
#سرگرم خودت عاشق #احوال خودت باش
یک لحظه نخور حسرت آنرا که نداری
راضی به همین چند قلم مال خودت باش
دنبال کسی باش که دنبال تو باشد
اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش
پرواز قشنگ است ولی بی غم و محنت
منت نکش از غیر و پروبال خودت باش
صد سال اگر زنده بمانی گذرانی
پس #شاکر هر لحظه و هرسال خودت باش..


ناشناس

896

E