ای که #مسجد میروی بهر #سجود.
سر #بجنبد #دل نجنبد آنچی سود.


ناشناس

896

E