دیگران چون بروند از نظر از دل بروند.
توچنان دردل من رفته که جان در بدنی.


ناشناس

896

E