#تفکر بزرگترین عبادتی است که برای آشکار شدن حقایق مخفی به جا می آوریم


محمد (پیامبر اسلام)

896

E