کسی که #اندیشه اش کم باشد سخنش فراوان است


محمد (پیامبر اسلام)

896

E