هیچ #عبادتی همچون #فکر کردن نیست


محمد (پیامبر اسلام)

896

E