افکار عالی از نظریات، افکار اوسط از وقایع و افکار کوچک از افراد بحث می نماید.


ناشناس

896

E