اگر به نفکر و اندیشه خود بیدار نشوی بدان کسی بیدارت نخواهد کرد


ناشناس

896

E