شهری بود که مردمش اصلاً فیل ندیده بودند.
از #هند فیلی آوردند و به خانه تاریکی بردند و مردم را به تماشای آن دعوت کردند.
مردم در آن تاریکی نمی‌توانستند #فیل را با #چشم ببینید. ناچار بودند با دست آن را لمس کنند. کسی که دستش به خرطوم فیل رسید. گفت: فیل مانند یک لوله بزرگ است.
دیگری که گوش فیل را با دست گرفت؛ گفت: فیل مثل بادبزن است.
یکی بر پای فیل دست کشید و گفت: فیل مثل ستون است.
و کسی دیگر پشت فیل را با دست لمس کرد و فکر کرد که فیل مانند تخت خواب است. آنها وقتی نام فیل را می‌شنیدند هر کدام گمان می‌کردند که فیل همان است که تصور کرده‌اند.

فهم و تصور آنها از فیل مختلف بود و سخنانشا ن نیز متفاوت بود. اگر در آن خانه شمعی می‌بود. اختلاف سخنان آنان از بین می‌رفت.
ادراک حسی مانند ادراک کف دست ناقص و نارسا است. نمی‌توان همه چیز را با حس و عقل شناخت.

#مثنوی #معنوی


Rumi

896

E