#مهربان_بودن
مهمترین قسمت #انسان_بودن است
این دل انسان است
که اورا #سعادتمند و #وثروتمند می کند


ناشناس

896

E