#فكرش را بكن...
همه ى #پزشكان
#بوسيدنِ يار را
بوييدنِ يار را
تجويز ميكردند...
آخ كه بيمارى،#عجيب ميچسبيد...🙊🙈


ناشناس

896

E