´سیــــــگار روشن کُن´،بِکش #سَردَرد هایَت را
´بیـرون بِکش از #زندگی و مَــــــرگ پایَت را´

´سیگار روشن کُن´، ´تو #تَنها #مَردِ این شَهری´
میفَهمَدَت #سیگار، وَقـــتی با هَمـــــه #قَهـــری...


ناشناس

896

E