گر تو آزاد نباشی، همه دنیا قفس است
هرڪجا هست ، زمین تا به ثریا قفس است
تا ڪه نادان به جهان حڪمروایی دارد
همه‌جا در نظر مردم دانا قفس است ...


ناشناس

896

E