بر تر از گردون مقام #آدم است - اصل تهذیب #احترام آدم است
#انسان


اقبال

896

E