به خدا کافر اگر بود به رحم آمده بود
زآن همه ناله که من پیش تو کافر کردم


ناشناس

896

E