حضرت رسول ( ص ) فرمودند :

4 گوهر در بدن بنی آدم وجود دارد ،

چهار چیز آن چهار گوهر را نابود میکند :

- گوهر عقل ، که خشم آن را نابود میکند .

- گوهر دین ، حسد آن را از بین میبرد .

- گوهر حیا ، که طمع و آز آن را نابود میکند .

- گوهر عمل صالح ، غیبت آن را نابود میکند .


محمد (پیامبر اسلام)

896

E