گالیله

انسان هر چى دركى بيشترى دارد رنج بيشترى ميبرد...!