شرف دنیا پرستان پول و ثروت دنیا است
<br><br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

E