بهترین مردم کسی است که برای مردم سودمند تر باشد
<br><br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

E