به آنها که در زمین اند رحم کن تا آن که در آسمان است بر تو رحم کند
<br><br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

E