بهترین کار ها بعد از ایمان به خدا، دوستی با مردم است
<br><br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

E