پاکدامنی و افتخار همیشه بر ثروت دنیا مقدم است
<br><br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

E