گالیله

هر کس که مرتکب اشتباهی نشد اکتشافی هم نکرده است