مردم اشتباهات خویش را روی هم میریزد و از آن غولی به وجود می آورند که نامش تقدیر است
<br><br>


سیاوش آقاجانی

896

E