پس برای هر یک از شما همین بس باشد که در رشتۀ که خدا می پیوندد چنگ زند
<br><br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

E