#اخلاق می تواند جانشین علم ومال و مقام وزیبایی و #سایر مزایا باشد، اما هیچ #نعمتی جای آن نمی گیرد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E