جمال و زیبایی با لباس نیست که تو خودت را آن زینت می دهی، بل که به زیبایی و جمال به علم و ادب است.    


محمد (پیامبر اسلام)

896

E