تحصیل ادب به از تحصیل زر است.       


محمد (پیامبر اسلام)

896

E