عشقهای #بزرگ و #پاک دامن نمی توان سدی بست و لو که این سد از #خون آتش باشد                  


محمد (پیامبر اسلام)

896

E