اگر امید نبود مادر فرزند خود را شیر نمی داد و کسی درخت نمی کاشت                 


محمد (پیامبر اسلام)

896

E