هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید


سیاوش آقاجانی

896

E