بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست. 


علی

896

E