چون دلت با ما نباشد،
<br>همنشینی سود نیست!
<br><br>


مولانا

896

E