عکسم را به یادگار داشته باش
<br>همانجا ایستاده ام ، پشتِ لنزِ دوربین به ذوقِ نگاهِ تو ... 


ناشناس

896

E