بنده 97% مطمئن هستم که از من خوشت نمی آید.
<br>اما خودم 100% مطمئنم که بمه اصلا مهم نیست.


ناشناس

896

E