اينجا سر زمين واژه هاي بر عكس است.
<br>جاي كه &#39;گنج&#39; &#39;جنگ&#39; ميشود
<br>&#39;درمان&#39; &#39;نامرد&#39;
<br>و &#39;قهقهه&#39; هق هق...
<br>اما &#39;درد&#39; همان &#39;درد&#39; است
<br>&#39;دزد&#39; همان &#39;دزد&#39;
<br>و &#39;گرگ&#39; همان &#39;گرگ&#39;...
<br>سر زميني كه &#39;من&#39; &#39;نم&#39; زده است
<br>&#39;يار&#39; &#39;راي&#39; عوض كرده
<br>&#39;راه&#39; گويي &#39;هار&#39; شده
<br>و &#39;روز&#39; به &#39;زور&#39; ميگذرد...
<br>&#39;آشنا&#39; را جز در &#39;انشا&#39; نميبيني
<br>و چه قدر &#39;سرد&#39; است اين &#39;درس&#39; زندگي!!!!
<br>آنجاست كه &#39;مرگ&#39; برايم &#39;گرم&#39; ميشود چرا كه &#39;درد&#39; همان &#39;درد&#39; است!!!!!


ناشناس

896

E