نه خود خورم نه كس دهم گنده كنم مگس دهم.<br><br>به معنی: اجازه نخواهم داد که تو صاحبش شوی اگر من نشوم حتی اگر هیچ کدام به آن نرسیم.


ضرب المثل ایرانی

896

E