هر انسانی عطر خاصی دارد
<br>گاهی
<br>بعضی ها
<br>عجيب بوي خدا میدهند.


ناشناس

896

E