از سگ خان بترس از خود خان نترس.


ضرب المثل ایرانی

896

E