آنچه انسان را غرق میکند,<br>در آب افتادن نیست,<br>زیر آب ماندن است


ناشناس

896

E