ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
<br>این گرگ سال هاست که با گله آشناست


ضرب المثل ایرانی

896

E