خدا کند یک اتفاق خوب بیافتد وسط زندگی ما
<br>ﺁری همينجا
<br>وسط بی حوصلگی های روزانه ما
<br>نگرانی های شبانه ما
<br>ﺁنجا زندگی که هیچوقت زندگی نکردیم
<br>یک اتفاق خوب بیافتد
<br>ﺁنقدر خوب
<br>که خاطرات سالها جنگیدن وخواستن ونرسیدن از یادما برود
<br>ﺁنگونه که یک اتفاق خوب همین الان همین ساعت
<br>همین حالا.......
<br>از پشت کوهای صبرما طلوع کند
<br>طلوعی که غروبش
<br>غروب همه ی غصه هایما باشد
<br>برای همیشه...


ناشناس

896

E