از چی بگویم تو بگو؛ از تو که نیستی یا از خودم که نیستم

یا نه بهتـــر است از این بگویم؛ من آدمی شدم که نیستم

از رخت های مهمانی که دیگـر اندازهٔ برم نیستند

یا از آدم های دور و برم که دیگر دور و برم نیستند

از پنجشنبه هایی که جز 'شنبه' پنجم نیستند

و یا از جمعه هایی که به دردم جز تـورم نیستند

از...


ناشناس

896

E