بمب هسته یی

یعنی چشم های تو

که وقتی به دلم می افتند

هیروشیما و ناکازاکی

تکـــــــــــرار می شـوند.


ناشناس

896

E