'نـشـــــد'

این آخرین واژه ام باشد

با چهره یی حزن آلود

و دستهایی مشت شده؛

بزرگترین هراسم

در بین این روزهای نابود کننده است،

که روزی

در مقابل

آنچه باید می شد

و

آنچنان که باید زندگی،

از گلوی پر بغضم هم که نه

از چشمانم سرازیر شود.


ناشناس

896

E