کدام سوی این خط

خوشبختیست؟!

کدام سوی این دیوار،

کدام سوی این حصار،

رخ حقیقت و سعادت است؟

هر کجا باشد چه فرقی میکند

وقتی بی اختیار

به دستان سرنوشت،

به کام دوران

و به چرخاب زمان سپرده شده ایم

در این آشوب دربرگرفتهء ماقبل و بعد مان

من اگر نمیدانم

تو بگو

تقصیر این نسل چیست؟


ناشناس

896

E