میان این بیراهه ایستاده ام

نه راه رفت و

نه راه برگشت را

نمیدانم

مهم نیست کدام سو

کسی را میخواهم

مرا با خود ببرد


ناشناس

896

E