دنیا استهلاکی ندارد

ماایم که می آییم و می رویم

آری عزیز

من که نباشم تو در گیر دنیایی

و لی تو که نباشی

من درگیر رفتن


ناشناس

896

E