به داغ خودم نشسته ام و هی به این فکــر می کنم

کـــدام آتشفشان مرا در سینه فشرده است امشب


ناشناس

896

E