تا جایی که یادم است
<br>خودم را به یاد نمی آورم
<br>منِ فراموش شده انگار
<br>در تو محو شده باشم. 


حبیبیان

896

E